نبی: تامین مطالبات برانکو تا ۹۹ درصد انجام شده است تا هفته آینده مطالبات برانکو را پرداخت می‌کنیم

0 رای