فتحی استعفای دکتر نوروزی از کمیته پزشکی استقلال را پاره کرد!

0 رای