خلیلی: از محل تمرین پرسپولیس بازدید کردم کیفیت چمن خوب است

0 رای