تداوم و حفظ برجام صرقا با هزینه ایران امکان‌پذیر نیست

0 رای