الویری: به نجفی رأی دادیم که عصبانیت او را هیچ کس ندیده بود

0 رای