عدالت به معنی دریافت خدمات رایگان توسط تمامی مردم نیست

0 رای