آمریکا برای اولین بار وارد جنگ با یک ملت شده است

0 رای