وزیر جهاد: وابستگی در بسیاری از بخش های کشاورزی برطرف شده است

0 رای