(تصاویر ) نمایش اسب سلطنتی در بریتانیا ،حضور مردم در نمایشگاه مطبوعات ، اهپیمایی ضد امریکایی پس از نماز جمعه تهران و ... در عکسهای خبری روز