متخلفین عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی در لرستان ۶۱۷ میلیارد ریال جریمه شدند

0 رای