اعتماد مردم با شفافیت فعالیت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود

0 رای