بزرگترین پروژه صنعتی بخش خصوصی خراسان شمالی افتتاح شد

0 رای