مصباحی مقدم: رئیس جمهور شدن احمدی نژاد نتیجه محوریت نداشتن جامعه روحانیت بود

0 رای