استقلال تشنه بازی است نباید ماشین سازی را دست کم گرفت

0 رای