پرسپولیس بازهم در کمیته تعیین وضعیت محکوم شد!

0 رای