آرای کمیته تعیین وضعیت نورمحمدی‌ها پرسپولیس و پدیده را محکوم کردند

0 رای