زارع فینالیست شد حذف شیرازی و حبیبی در روز رسیدن نخودی و عبدالهی به گروه بازنده ها

0 رای