رئیس جمهوری اسبق اندونزی در ۸۳ سالگی درگذشت

0 رای