تنش لبنان و اسرائیل در هنر خواننده لبنانی: در یک کلام اسرائیل دشمن است

0 رای