مشاور اوباما: روند تصمیم گیری امنیت ملی آمریکا گسیخته شده است

0 رای