یک اشتباه ماهینی را از ترکیب اصلی پرسپولیس دور کرد

0 رای