حضور مشکوک ایجنت پرتغالی و ادامه شعار عجیب علیه مدیرعامل آبی‌ها

0 رای