احمدزاده: قسم می‌خورم به داور مسابقه حرف زشتی نزدم

0 رای