فتحی ما را دعوت کرد، اما خودش به استادیوم نیامد

0 رای