تعاونی‌های متخلف تغییرات ثبتی را بدون دردسر ثبت می‌کنند

0 رای