تخصیص آب به کشاورزی کردستان از مهمترین مطالبات مردم است

0 رای