آغاز عقب‌نشینی اوکراین و نیروهای مورد حمایت روسیه از نواحی تحت منازعه

0 رای