آمریکا برابر سوریه راهبرد روشن و قطعی ندارد

0 رای