فرود اضطراری دو هواپیمای قطرایرویز در شیراز

0 رای