فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به زنجانی باشد یا کرسنت و استات اویل برخی متهمان پرونده زنجانی در دولت فعلی ارتقای شغلی یافتند

0 رای