۸۷ درصد مردم کوبا به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند