باید برنامه جامعی برای ترمیم بافت های فرسوده تدوین شود