شهروندان قمی روز طبیعت را در بوستان های شهری سپری کنند