اقتصاددانان در نشست با رییس کل بانک مرکزی: تداوم اقدامات بانک مرکزی موجب ثبات بیشتر اقتصاد کشور می شود