تداوم جنگ تجاری آمریکا و چین؛ مناسبات واشنگتن و پکن دامن بوئینگ را گرفت