مسئول اماراتی: گفت‌وگو با اسرائیل را مثبت می‌دانیم