با اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده بسیاری ازموانع تولید برطرف می شود