ادامه جنگ فناورانه آمریکا و چین؛ ترامپ وضعیت اضطراری اعلام کرد