درگیری طرفداران مقتدا صدر در نجف کشته و زخمی بجا گذاشت