هشدارهای تبلیغاتی و آشکار شدن تدریجی استراتژی‌های انتخاباتی