آخرین جرعه این جام را تو بنوش حمله برانکو به رکورد امیر زنگ پایان لیگ استقلال زخمی تر از همیشه!