تصویب استراتژی مشارکت 5 ساله بانک جهانی با تاجیکستان