عضو کمیسیون اخلاق کمیته المپیک: ارکان قضایی فدراسیون فوتبال استقلال ندارند