ضریب استقلال آموزش و پرورش را با کمک تشکل ها افزایش می دهیم