رئیس دانشگاه دامغان: افزایش استقلال و کیفیت علمی راهبرد این دانشگاه است