برخی کشورهای حوزه خلیج فارس فتنه‌گاه جنایات در منطقه هستند