(تصاویر) برداشت محصول گندم در منطقه جینگ سو در چین،عینک مجازی برنامه نرم افزاری رانندگی نیسان،وزیر توسعه بین المللی انگلیس و گربه ساختمان هیات دولت و..... در عکس های خبری روز