نامگذاری روز ادب فارسی به نام شهریار، برای جلوگیری از مصادره او توسط کشورهای دیگر بود