رییس انجمن روانپزشکی ایران: طبقه متوسط از سلامت روانی بهتری برخوردارند