لشکرکشی به خانه همسایه بمب نساختیم، چون نخواستیم نقشه چندلایه آمریکا برای عراق سبد فرهنگ خانواده گران‌تر از همیشه